درباره محصول

بلوک های سقفی با شیار مارپیچ

طرح نو و انحصاری شرکت عایق صنعت خزر در ابعاد 20 × 50 × 200 سانتی متر و 25 × 50 × 200 که به دلیل دارا بودن شیارهای مارپیچ  ، بردار نیروی وارده (ترک) به دلیل غیرمستقیم بودن مسدود شده و ترک ادامه نمی یابد .