درباره محصول

ورق نما ساختمان

استفاده در نمای بیرونی

این محصول برای اجرای بهتر نمای بیرونی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد